Leveranciers standaardovereenkomst

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Inkoopbeleid 2015

Algemeen uitgangspunt voor Multizorg VRZ is dat wij streven naar kwalitatief verantwoorde, effectieve en doelmatige zorg die voor alle verzekerden toegankelijk en beschikbaar is. Om dit optimaal te borgen, contracteert Multizorg VRZ waar mogelijk alleen gecertificeerde leveranciers. Tevens stimuleert Multizorg VRZ de leveranciers te werken middels protocollen en richtlijnen. Waar mogelijk willen wij de administratieve lasten verlichten door te streven naar deregulering. Dit vereist van de kant van de leverancier protocollen met heldere, eenduidige en controleerbare gebruikscriteria.

De overheid heeft reeds enkele jaren geleden ingezet op functiegerichte aanspraken. Dit houdt in dat de aanspraak op hulpmiddelenzorg – in plaats van een limitatieve lijst met hulpmiddelen – functiegericht omschreven wordt. Dit betekent dat de zorgvraag van de verzekerde de meest doelmatige en adequate voorziening wordt geleverd. Ons motto: “eenvoudig waar het kan, complex waar het moet”. Hierbij zal uitgebreid aandacht zijn voor gepast gebruik voor de verzekerde.

Leveranciers Selectiecriteria standaardovereenkomsten 2015
Leveranciers van therapeutische elastische kousen SEMH-erkenning
Leveranciers van gehoorhulpmiddelen StAr-geregistrerd audicien of het StAr-keurmerk
Leveranciers van pro- en orthesen SEMH-erkenning
Leveranciers van orthopedische schoenen SEMH-erkenning
Leveranciers van borstprothesen SEMH-erkenning
Leveranciers van haarwerken SEMH-erkenning, ANKO, op locatie getoetst
Leveranciers van low-vision hulpmiddelen Lidmaatschap NUVO Sectie Low Vision

 

Ontwikkelingen
De overheid heeft reeds enkele jaren geleden ingezet op functiegerichte aanspraken. Dit houdt in dat de aanspraak op hulpmiddelenzorg – in plaats van een limitatieve lijst met hulpmiddelen – functiegericht omschreven wordt.

Het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft in 2009 een standpunt ingenomen over hulpmiddelen die vallen onder de prestatie Hulpmiddelenzorg en Geneeskundige zorg. Hulpmiddelen die vallen onder de verzekerde prestatie Hulpmiddelenzorg kunnen worden bekostigd op grond van de paragraaf Hulpmiddelenzorg in de Regeling zorgverzekering. Een overzicht van de hulpmiddelen die behoren tot geneeskundige zorg staat op de website van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ). Het rapport CVZ Afbakening hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden kunt u downloaden. Hierin kunt u relevante informatie terugvinden.

Zorgovereenkomsten 2015

Wilt u als leverancier in 2015 een zorgovereenkomst met Multizorg VRZ afsluiten, dan kunt u onder inkoopbeleid vinden welke selectiecriteria wij hanteren. Voldoet u aan deze criteria dan kunt u contact opnemen met de afdeling Zorginkoopsupport. Belangrijk hierbij is:

  • voor het versturen van een zorgovereenkomst hebben wij uw agb-code nodig. Vermeld deze agb-code in uw e-mail wanneer u via deze weg een zorgovereenkomst aanvraagt;
  • wij sluiten geen zorgovereenkomsten af met terugwerkende kracht. De ingangsdatum van de zorgovereenkomst is de 1ste van de maand volgend op de maand waarin uw aanvraag bij ons binnen is gekomen.

Op de zorgovereenkomsten zijn onze Algemene Inkoopvoorwaarden Hulpmiddelen van toepassing.

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een zorgovereenkomst?

Ik heb een vraag over een aangeboden zorgovereenkomst 2017.

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer