Leveranciers maatwerkovereenkomst

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

 

 

 

Inkoopbeleid 2015

Algemeen uitgangspunt voor Multizorg VRZ is dat wij streven naar kwalitatief verantwoorde, effectieve en doelmatige zorg die voor alle verzekerden toegankelijk en beschikbaar is. Om dit optimaal te borgen, contracteert Multizorg VRZ waar mogelijk alleen gecertificeerde leveranciers. Welk certificaat er wordt gëeist verschilt per Hulpmiddelen-dossier. Tevens stimuleert Multizorg VRZ de leveranciers te werken met protocollen en richtlijnen. Waar mogelijk willen wij de administratieve lasten verlichten door te streven naar deregulering. Dit vereist van de kant van de leverancier protocollen met heldere, eenduidige en controleerbare gebruikscriteria.

Multizorg VRZ streeft naar het aangaan van een select aantal partnerships waarin met leveranciers nauw wordt samengewerkt om zorgverbetering te realiseren, met name op het gebied van gepast gebruik. Bij de deelnemende zorgverzekeraars bestaat uitgebreide aandacht voor de naleving van de gemaakte afspraken (materiële controle).

De overheid heeft reeds enkele jaren geleden ingezet op functiegerichte aanspraken. Dit houdt in dat de aanspraak op hulpmiddelenzorg – in plaats van een limitatieve lijst met hulpmiddelen – functiegericht omschreven wordt. Dit betekent dat voor het functieprobleem van de verzekerde de meest doelmatige en adequate voorziening wordt geleverd. Ons motto: “eenvoudig waar het kan, complex waar het moet”. Hierbij zal uitgebreid aandacht zijn voor gepast gebruik voor de verzekerde.

Multizorg VRZ contracteert leveranciers van hulpmiddelen, namens de deelnemende zorgverzekeraars. Voor (bijna) alle categorieën van hulpmiddelen die vallen onder de dekking van de Zorgverzekeringswet worden zorgovereenkomsten afgesloten. De hulpmiddelen zijn vastgelegd in de Regeling Zorgverzekering. In de polissen en de reglementen Hulpmiddelen van de deelnemende zorgverzekeraars is terug te vinden hoe de zorgverzekeraars invulling geven aan de inhoud van de Regeling Zorgverzekeringen. Indien een leverancier een zorgovereenkomst heeft afgesloten met Multizorg VRZ kunnen aanvullende afspraken opgenomen zijn in de zorgovereenkomst.

Zorgovereenkomsten 2015

Denkt u als leverancier in 2015 in aanmerking te komen voor een maatwerk overeenkomst met Multizorg VRZ, dan kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met de afdeling Zorginkoopsupport. De afdeling Zorginkoopsupport bespreekt met u de verdere procedure of brengt u in contact met de verantwoordelijke zorginkoper.

Op de zorgovereenkomsten zijn onze Algemene Inkoopvoorwaarden Hulpmiddelen van toepassing.

Multizorg VRZ sluit twee verschillende typen zorgovereenkomsten: een standaard zorgovereenkomst en een maatwerk zorgovereenkomst. Voor hulpmiddelen waarbij met leveranciers een maatwerkovereenkomst wordt afgesloten geldt dat er met deze leveranciers jaarlijks wordt onderhandeld over de prijs, de kwaliteit en de leveringsvoorwaarden van hulpmiddelen. Onder de leveringsvoorwaarden wordt door Multizorg VRZ ook nadrukkelijk verstaan de geboden zorg en service. Multizorg VRZ contracteert per categorie hulpmiddel meerdere leveranciers om zo de keuzevrijheid van verzekerden en verzekeraars te garanderen.

Voor bijna alle hulpmiddelen – behalve de hieronder opgenomen hulpmiddelen waarvoor een standaard zorgovereenkomst wordt gesloten –  wordt een maatwerk zorgovereenkomst gesloten.

Hulpmiddelen waarvoor een standaard zorgovereenkomst wordt gesloten:
Therapeutische elastische kousen
Gehoorhulpmiddelen
Pro- en orthesen
(Semi) Ortopedische schoenen
Mamaprothesen
Haarwerken
Low Vision hulpmiddelen

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een zorgovereenkomst?

Ik heb een vraag over een aangeboden zorgovereenkomst 2017.

Gegevens wijzigen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Beëindiging gezamenlijke zorginkoop
11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van…

Lees meer