Algemeen

Gegevens wijzigen

Diëtetiek

Ik heb geen contractaanbod diëtetiek van Multizorg VRZ voor 2017 ontvangen. Hoe komt dit?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst diëtetiek 2017 aan?

Ik heb een zorgovereenkomst diëtetiek getekend voor 2016 en 2017. Moet ik actie ondernemen t.b.v. 2017?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Ik kan/wil niet declareren via VECOZO. Mag ik ook op papier declareren?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de looptijd van de zorgovereenkomst?

Wat is de vergoeding voor Diëtetiek indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2017 aan?

Eerstelijns verblijf

Vragen en antwoorden inkoopbeleid 2017 Eerstelijns verblijf

Ergotherapie

Waarom koopt Multizorg VRZ de toeslag voor behandeling op de werkplaats niet?

Voor een aantal prestaties staat geen declaratiecode vermeld in de zorgovereenkomst. Waar kan ik deze codes vinden?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik ben kinderergotherapeut/handergotherapeut. Kom ik in aanmerking voor een ander tarief?

Ik heb geen contractaanbod van Multizorg VRZ ontvangen. Hoe komt dit?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Ik kan/wil niet declareren via VECOZO. Mag ik ook op papier declareren?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de vergoeding voor Ergotherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2017 aan?

Farmacie

Hoe kan ik een zorgovereenkomst Farmacie aanvragen?

Hoe kom ik in aanmerking voor een plus zorgovereenkomst Farmacie?

Wat zijn de wijzigingen in de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden 2017?

Voor welke zorgverzekeraars koopt Multizorg VRZ Farmacie in?

Wat zijn de wijzigingen in het beleid Farmacie 2017 t.o.v. 2016?

Welk effect heeft een ongewijzigd Farmacie beleid 2017 t.o.v. 2016 voor mijn contractaanbod?

Welke prestaties zijn gecontracteerd?

Wordt begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddelen (zorgprestatie 2) gecontracteerd?

Vallen de geneesmiddelen en zorgprestaties binnen het verplichte eigen risico van de verzekerde?

Wat betekent het margebeleid op generieke geneesmiddelen?

Heeft u vragen over vergoedingen voor geneesmiddelen?

Waar kan ik de formulieren artsenverklaring en/of apotheeksinstructie vinden van producten vallend onder Bijlage 2?

Zijn er uitzonderingen t.o.v. het landelijke ZN beleid?

Worden medische dieetproducten vergoedt?

Fysiotherapie

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2016 en 2017. Moet ik actie ondernemen t.b.v. 2017?

Valt de gesuperviseerde fysio-/oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden automatisch onder de zorgovereenkomst 2016-2017?

Waarom koopt Multizorg VRZ de toeslag voor behandeling op de werkplaats niet?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe fysiotherapeuten?

Hoe moet ik de eerste 20 behandelingen bij een nieuwe chronische indicatie bij Eno Zorgverzekeraar declareren?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik heb geen contractaanbod van Multizorg VRZ voor 2017 ontvangen. Hoe komt dit?

Ik heb mijn opleiding tot verbijzonderde fysiotherapie afgerond. Moet ik dit melden bij Multizorg VRZ?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Ik kan/wil me niet registreren in het CKR van het KNGF. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een contract?

Ik kan/wil niet declareren via VECOZO. Mag ik ook op papier declareren?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moeten mijn medewerkers ook in het CKR ingeschreven zijn?

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst fysiotherapie 2017 aan?

GGZ

Hanteert Multizorg VRZ een omzetplafond?

Hoe gaat Multizorg VRZ om met bevoorschotting?

Hoe moet ik handelen (declareren) bij een onterechte verwijzing naar de GBGGZ?

Is er voor de behandeling binnen de GGZ een verwijzing nodig?

Mogen vrijgevestigde zorgaanbieders in de GBGGZ en GGGZ medebehandelaren inzetten?

Wat gebeurt er als een prestatie/DBC doorloopt in het volgende jaar?

Welke beroepsgroepen mogen voor Multizorg VRZ optreden als hoofdbehandelaar?

Welke eisen hanteert Multizorg VRZ ten aanzien van de praktijkomvang?

Zijn de producten in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) DBC’s?

Huidtherapie

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Hoe moet ik de eerste 20 behandelingen bij een nieuwe chronische indicatie bij Eno Zorgverzekeraar declareren?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik heb geen contractaanbod van Multizorg VRZ ontvangen. Hoe komt dit?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Ik kan/wil niet declareren via VECOZO. Mag ik ook op papier declareren?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de vergoeding voor Huidtherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2017 aan?

Hulpmiddelen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een zorgovereenkomst?

Ik heb een vraag over een aangeboden zorgovereenkomst 2017.

Integrale geboortezorg

Wij willen als organisatie voor integrale geboortezorg voor 2017 afspraken maken voor de zorg. Wie moet ik daarvoor benaderen?

Intensieve kindzorg

Vragen en antwoorden Inkoopbeleid 2017 Wijkverpleging (incl. IKZ) en MSVT

Kraamzorg

De gegevens over mijn organisatie veranderen. Wat moet ik doen?

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe aanbieders van Kraamzorg?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Ik kan/wil niet declareren via VECOZO. Mag ik ook op papier declareren?

Kan ik partusassistentie in een ziekenhuis of geboortecentrum declareren?

Kent Multizorg VRZ ook een max-maxtarief?

Kunnen verzekerden zich rechtstreeks bij mijn organisatie inschrijven?

Mijn werkgebied gaat wijzigen. Wat moet ik doen?

Multizorg VRZ kent een digitale contractering via VECOZO. Hoe gaat dit in zijn werk?

Waarom gebruikt Multizorg VRZ een lager inschrijftarief?

Wat is de vergoeding voor Kraamzorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Wat moet ik doen met de eigen bijdrage?

Wat moet ik doen om een zorgovereenkomst aangeboden te krijgen?

Logopedie

Kan ik halverwege het jaar een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen omdat in nu het klantervaringsonderzoek hanteer en/of de kwaliteitstoets heb behaald?

Hoe zijn de tarieven tot stand gekomen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Ik ben sinds kort gekwalificeerd en geregistreerd om verbijzonderde Logopedie te verlenen. Moet ik dit melden bij Multizorg VRZ?

Ik heb geen contractaanbod van Multizorg VRZ ontvangen. Hoe komt dit?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Ik kan/wil niet declareren via VECOZO. Mag ik ook op papier declareren?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de vergoeding voor Logopedie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Wat moet ik doen om een zorgovereenkomst aangeboden te krijgen?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2017 aan?

MSVT

Vragen en antwoorden Inkoopbeleid 2017 Wijkverpleging (incl. IKZ) en MSVT

Multidisciplinaire zorg

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Benadert Multizorg VRZ zelf de aanbieders van Ketenzorg?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Multizorg VRZ neemt ‘in beginsel’ de afspraken met de dominante zorgverzekeraar over. Wat betekent dat?

Waarom is het niet toegestaan om per dossier of per jaar afspraken met verschillende dominante zorgverzekeraars te maken?

Waarom moet ik de afspraken voor alle dossiers Ketenzorg en Geïntegreerde eerstelijnszorg tegelijk opsturen?

Waarom zou ik willen dat Multizorg VRZ de afspraken die ik met mijn dominante zorgverzekeraar heb gemaakt volgt?

Wanneer wordt er door Multizorg VRZ een tegenvoorstel gedaan?

Oefentherapie

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2016 en 2017. Moet ik actie ondernemen t.b.v. 2017?

Valt de gesuperviseerde fysio-/oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden automatisch onder de zorgovereenkomst 2016-2017?

Waarom koopt Multizorg VRZ de toeslag voor behandeling op de werkplaats niet?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Hoe gaat Multizorg VRZ om met nieuwe zorgaanbieders voor Paramedie?

Hoe moet ik de eerste 20 behandelingen bij een nieuwe chronische indicatie bij Eno Zorgverzekeraar declareren?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik heb geen contractaanbod van Multizorg VRZ voor 2017 ontvangen. Hoe komt dit?

Ik heb geen contractaanbod van Multizorg VRZ ontvangen. Hoe komt dit?

Ik heb mijn opleiding tot verbijzonderde oefentherapie afgerond. Moet ik dit melden bij Multizorg VRZ?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Ik kan/wil me niet registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Ik kan/wil niet declareren via VECOZO. Mag ik ook op papier declareren?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Wat is de looptijd van de zorgovereenkomst?

Wat is de vergoeding voor Oefentherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hoe vraag ik een zorgovereenkomst Paramedische zorg 2017 aan?

Paramedische zorg in instellingen

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

De paramedicus kan/wil zich niet registreren in het CKR of het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet mijn organisatie doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

De tariefbijlage vermeldt andere declaratiecodes dan voorgaande jaren. Hoe komt dit?

Hoe moet ik de prestatie ‘vlinderbad’ declareren?

Ik heb geen contractaanbod van Multizorg VRZ ontvangen. Hoe komt dit?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Mijn instelling wil starten met het aanbieden van Paramedische zorg. Hoe gaat Multizorg VRZ daarmee om?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor Paramedische zorg in Instellingen indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Welke zorgaanbieders komen in aanmerking voor een zorgovereenkomst Paramedische zorg in instellingen?

Reguliere huisartsenzorg

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Waarom zou ik willen dat Multizorg VRZ de afspraken volgt, die ik met mijn dominante zorgverzekeraar heb gemaakt?

Wat is het beleid van Multizorg VRZ ten aanzien van het contracteren van apotheekhoudende huisartsen?

Welke betalingstermijn hanteert Multizorg VRZ?

Verloskunde en Prenatale screening

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Wij willen binnen de praktijk IUD’s gaan plaatsen bij verzekerden. Kan dat?

Waarom koopt Multizorg VRZ de prestaties voor het preconceptieconsult niet in?

Wat is de vergoeding voor verloskunde indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

De bijlage met prestaties en tarieven spreekt niet over de toeslag in verband met verminderde beschikbaarheid/bereikbaarheid. Ik meen voor deze toeslag in aanmerking te komen. Wat moet ik doen?

De gegevens over mijn organisatie veranderen. Wat moet ik doen?

Ik heb (nog) geen counselingovereenkomst. Wie moet dan de counseling doen voor mijn verzekerden?

Ik heb de digitale zorgovereenkomst ondertekend, maar ontvang geen bevestigingsmail. Is de zorgovereenkomst nu wel goed door u ontvangen?

Ik heb net een opleiding voor NT-metingen gedaan en sta wel in het KNOV-register, maar wacht nog op een zorgovereenkomst met het regionale centrum. Mag ik dan wel al NT-metingen gaan doen?

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Ik kan/wil niet declareren via VECOZO. Mag ik ook op papier declareren?

Ik moet gaan invullen in welke echo-registers ik sta ingeschreven, maar ik maak geen echo’s

Ik verricht geen termijn echo’s en specifieke diagnose echo’s. Waarom staan deze dan wel in mijn zorgovereenkomst?

In de Algemene Inkoopvoorwaarden staan ook bepalingen die voor verloskundigen niet relevant zijn. Hoe moet ik omgaan met dergelijke bepalingen?

In de brief bij de zorgovereenkomst staat ‘Wanneer u twee achtereenvolgende jaren niet op ons contractaanbod ingaat, zullen wij u in de toekomst geen zorgovereenkomst meer aanbieden. Wat wordt hiermee bedoeld?

Is het persé nodig dat er een zorgovereenkomst is met een regionaal centrum als het gaat om de counceling?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moeten mijn medewerkers ook in het kwaliteistregister van de KNOV ingeschreven zijn?

Ons echocentrum doet voor de NT-metingen alleen de echo’s. Het bloedserumonderzoek wordt door het ziekenhuis gedaan. Kunnen wij daarom alleen de echo’s declareren?

Waarom is het aantal eerstelijns prenatale echo’s gemaximeerd? De NZa bepaalt dat toch?

Wat moet ik doen om een zorgovereenkomst aangeboden te krijgen?

Wij willen als echocentrum ook de counseling gaan aanbieden. Dit hoort namelijk ook bij de prenatale screening. Kan dat?

Wijkverpleging

Vragen en antwoorden Inkoopbeleid 2017 Wijkverpleging (incl. IKZ) en MSVT

Ik heb problemen met mijn declaraties. De zorgverzekeraar betaalt niet of veel te laat uit. Wat moet ik doen?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Mijn werkgebied gaat wijzigen. Wat moet ik doen?

Multizorg VRZ kent een digitale contractering via VECOZO. Hoe gaat dit in zijn werk?