Missie en visie

Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven: dat is de missie van de aan Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars. De ingekochte zorg moet klantgericht zijn en bijdragen aan de belangen en de tevredenheid van de verzekerden.

Wij zijn relatiegericht, waarmee wij bedoelen dat wij vanuit een goede relatie en dialoog met u als zorgaanbieder onze doelen willen bereiken.

Multizorg VRZ is een inkooporganisatie die de zorginkoop voor de deelnemende zorgverzekeraars organiseert. Door slim samen te werken met deze zorgverzekeraars tracht Multizorg VRZ de zorginkoop voor zorgaanbieders zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Als zorginkooporganisatie hebben wij een verantwoordelijkheid voor het sturen op doelmatige zorg van hoge kwaliteit: de juiste zorg, op de juiste plaats en het juiste moment. Door de vergrijzing en technologische ontwikkelingen zal de zorgvraag blijven stijgen. Het is daarom van groot belang om de Nederlandse gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar te houden, nu en in de toekomst. Bij het opstellen van ons inkoopbeleid en zorgovereenkomsten houden wij rekening met wet– en regelgeving, marktomstandigheden en financiële consequenties voor de verzekerden als ook de inspanningen die de zorgaanbieder levert. Op basis hiervan doen wij u een passend aanbod. Bij de bepaling van tarieven en financiële afspraken kijken wij ook naar de marktconformiteit. Immers, voor onze zorgverzekeraars geldt dat de zorgkosten zich binnen (landelijke) kaders ontwikkelen en dat de concurrentiepositie niet verzwakt dient te worden. Marktconformiteit is ook van belang voor u als zorgaanbieder.

Multizorg VRZ heeft de ambitie om op professionele wijze de landelijke zorginkoop te realiseren. Wij zetten ons maximaal in om onze inkoopprocessen voor u zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zo zullen veel zorgovereenkomsten digitaal worden gesloten via het zorginkoopportaal van VECOZO. Waar mogelijk is ons beleid erop gericht om meerjarencontracten te sluiten. En natuurlijk staan wij open voor uw ideeën over zorginnovatie.